MENU

Contributie i.v.m. coronavirus

29 april 2020

Bij sportverenigingen wordt de vraag gesteld of de vereniging straks (een deel van) de contributie moet terugbetalen? De KNLTB ondersteunt de verenigingen hierin en geven daarbij het volgende advies:

“In principe is een lid voor het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd, ook al kan er tijdelijk niet vrij getennist worden of lessen gevolgd worden. Een lid betaalt dus niet voor de afname van diensten maar betaalt puur voor het lidmaatschap zelf, waarbij het lidmaatschap is aangegaan voor een jaar. Ook wanneer een lid bijvoorbeeld halverwege het jaar zijn lidmaatschap opzegt, blijft het lidmaatschapsgeld voor het hele jaar verschuldigd en krijgt het lid niet pro rata dat bedrag terug. Dit volgt uit de wet en statuten van de vereniging. Een lidmaatschap van een vereniging is daarin anders dan bijvoorbeeld een overeenkomst bij een sportschool, waarbij iemand meestal wel maandelijks kan opzeggen en dan stopt aan het einde van die maand ook de verplichting tot betaling. Daarmee zou een vereniging niet verplicht zijn om de contributie (deels) terug te betalen.

De kosten die gedekt worden met de contributie blijven doorlopen (huur, onderhoud etc.). In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van hogere kosten en minder inkomsten. Als KNLTB adviseren we dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Dit kan eventueel betekenen dat er in de ALV (wanneer deze weer bijeen kan komen) besloten wordt om een deel van de contributie terug te geven aan alle leden. Het is namelijk ook de ALV die jaarlijks de hoogte van de contributie bepaalt (oftewel, alle leden gezamenlijk bepalen de hoogte van de contributie) en die dus geraadpleegd moet worden over een teruggave. De vereniging is mogelijk niet gebaat bij minder contributie-inkomsten en een dergelijk besluit zou dan in het belang zijn van de individuele leden. Ook daarom is het essentieel om niet nu al dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen. Mochten er nu wel individuele gevallen zijn waarbij leden liquiditeitsproblemen hebben, tref dan met hen een speciale regeling zoals een afbetalingsregeling.”

We scharen ons vooralsnog achter het standpunt van de KNLTB en wachten eerst af welke maatregelen voor de periode vanaf 20 mei gaan gelden. Daarna zal de KNLTB met nieuwe richtlijnen en adviezen komen, die wij als LTC Naaldwijk in principe volgen.