MENU

Contributie 2020

11 oktober 2019

Beste leden van LTC Naaldwijk,
Het lidmaatschap bij onze tennisvereniging bestaat uit een contributie van de Vereniging en een  KNLTB-bijdrage.

Op de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten dat de contributie voor het speeljaar 2020 met € 10,= verhoogd zal worden. Dit heeft te maken met nieuwe BTW regels vanuit de overheid en inflatie(correctie) die we van de aannemers voor een jaar latere start van de verbouwing hebben gekregen. Het andere deel waar de contributie op wordt gebaseerd, te weten de KNLTB- bijdrage, is door de KNLTB nog niet vastgesteld voor 2020. Zodra dit bekend is kunnen we de definitieve contributie met u communiceren.

Daarnaast wil ik u er alvast op attenderen dat omstreeks 15 februari 2020 de totale contributie voor dat speeljaar wordt geïnd.

(Mocht laatstgenoemde tot onoverkomelijke problemen leiden op uw betaalrekening, dan kan er per hoge uitzondering in afgeweken worden. Graag zien we uw bezwaar dan schriftelijk tegemoet, minimaal 3 weken voordat de inning plaats zal vinden. U kunt voor bezwaar mailen naar bestuur@ltcnaaldwijk.nl )

Met sportieve groet,
Robert Drosterij
Penningmeester
LTC Naaldwijk