VOG-beleid

Preventief beleid
Het preventief beleid sportorganisaties is een maatregel die verenigingen kunnen nemen om hun organisatie veiliger te maken voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Omdat LTC Naaldwijk er alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat er binnen de vereniging een veilig klimaat heerst, hanteert de vereniging een ook een preventief beleid. Het preventief beleid van LTC Naaldwijk bestaat uit drie maatregelen die hieronder worden toegelicht.

Gedragsregels seksuele intimidatie
Om een veilig klimaat te creëren zijn afspraken en regels nodig. Vandaar dat LTC Naaldwijk de gedragsregels tegen seksuele intimidatie hanteert, die opgesteld zijn door het NOC*NSF. Alle vrijwilligers van LTC Naaldwijk zijn op de hoogte van deze regels en hanteren en bewaken deze gedragsregels. Hieronder kan je lezen wat de regels inhouden en hoe deze tot stand zijn gekomen. De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus.NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico´s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/vrijwilliger te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider/vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider/vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider/vrijwilliger en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider/vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider/vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider/vrijwilliger zal tijdens training(sstages), wedstrijden, evenementen en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider/vrijwilliger heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider/vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider/vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider/vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider/vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider/vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

Bron: http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie

Aannamebeleid
LTC Naaldwijk is een sportvereniging waar verschillende soorten vrijwilligers actief zijn. Deze vrijwilligers vormen het hart en ziel van de vereniging. Als vereniging zijn wij daarom ook altijd op zoek naar goede vrijwilligers die verschillende taken binnen de verenging kunnen vervullen. Vrijwilligers werken met verschillende groepen van jong tot oud en man en vrouw. Vrijwilligers werken hierbij ook met kwetsbare doelgroepen zoals minderjarigen. Om er zeker van te zijn dat wij als vereniging niet de verkeerde persoon aannemen als vrijwilliger, hanteren wij een strak aannamebeleid. In dit beleid nemen wij diversen maatregelen om personen die bij LTC Naaldwijk aan de slag willen als vrijwilliger te screenen. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is hierbij één van de belangrijkste eisen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenspersoon of vertrouwenscontactpersoon vormt het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Leden van de vereniging kunnen met deze persoon praten of bij hem of haar terecht voor advies. Deze vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging zoals de sporters, trainers, ouders, bestuursleden en andere vrijwilligers. Binnen LTC Naaldwijk is er een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is Carry Salome (tel. nr. 0622 763884).

Sponsors LTC Naaldwijk